Podmienky používania

1) Zdieľanie galérií a projektov

Spoločnosť Saal Digital Fotoservice GmbH (ďalej len „Saal Digital“) umožňuje používateľom nahrávať obrazové súbory do galérií. Ďalej je možné nahrávať alebo ukladať projekty vytvorené pomocou obrazových súborov. Používatelia majú možnosť zverejniť verejné alebo heslom chránené galérie a/alebo projekty, čím sa stanú verejne alebo čiastočne verejne prístupné a prístupné aj tretím stranám na internete. Okrem toho je možné galérie a projekty uvoľniť na predaj.

Saal Digital si vyhradzuje právo zrušiť alebo vymazať uverejnenie jednotlivých galérií, projektov alebo jednotlivých obrázkov bez udania dôvodu.

2) Udelenie práv

Zverejnením galérie alebo projektu udeľujú používatelia spoločnosti Saal Digital používateľské práva na sprístupnenie obrazových súborov na internete, na ich prenos a na ich odosielanie, a ich uvoľnením na predaj používatelia udeľujú spoločnosti Saal Digital aj používateľské práva na reprodukciu obrazových súborov, výrobu výtlačkov alebo podobných obrazových produktov a na ich predaj.

3) Duševné vlastníctvo

Používateľ potvrdzuje, že je držiteľom práv na obrázky vo zverejnených galériách a/alebo galériách, ktoré boli aktivované na predaj, a že tieto obrázky nie sú chránené ochrannými známkami, patentmi alebo autorskými právami tretích strán.

Pokiaľ sú na obrázkoch zobrazené identifikovateľné osoby, je používateľ povinný získať platné a záväzné súhlasy so zverejnením od všetkých príslušných strán, ktoré budú v zásade zhodné so súhlasom so zverejnením spoločnosti Saal Digital, ktorý povoľuje práva na používanie uvedené v tejto zmluve v súvislosti s takýmto obsahom, pričom originál tohto súhlasu si používateľ ponechá a na požiadanie poskytne kópiu spoločnosti Saal Digital.

Pokiaľ sú na obrázkoch zobrazené identifikovateľné budovy alebo identifikovateľný majetok, pri ktorom je možné primerane zistiť totožnosť vlastníka, používateľ súhlasí s tým, že získa platné a záväzné povolenie týkajúce sa majetku, ktoré bude v zásade zhodné s povolením týkajúcim sa majetku spoločnosti Saal Digital v rozsahu, v akom takéto povolenie môže vlastník takéhoto majetku požadovať na povolenie jeho plného použitia vrátane komerčného použitia, ktorého originál si používateľ ponechá a na požiadanie poskytne kópiu spoločnosti Saal Digital.

4) Finančné vyrovnanie

Saal Digital sa zaväzuje uskutočniť platbu do 30 dní od konca každého mesiaca, v ktorom sa predaj uskutočnil. Platba sa vypočíta z čistej sumy bez nákladov na dopravu. Aktuálne platné podmienky sa zobrazujú v účte používateľa.

5) Zodpovednosť

Saal Digital zodpovedá za škody v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, absencie zaručených vlastností a nárokov zákazníka podľa zákona o zodpovednosti za výrobky. Okrem toho Saal Digital zodpovedá za škody len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti zo strany Saal Digital a jej poverených zástupcov. Spoločnosť Saal Digital nenesie zodpovednosť za nepriame, následné alebo atypické škody akéhokoľvek druhu. To platí aj pre náhradu ušlého zisku, straty možnosti využitia alebo nehmotných hodnôt.