Veľkosť a umiestnenie obrázkov a objektov

Veľkosť a umiestnenie obrázkov a objektov

Všetky objekty vo fotografickom produkte vrátane obrázkov, klipartov, textov a výplňových polí sa dajú meniť a umiestňovať podľa vašich potrieb.

Umiestňovanie pomocou myši

Keď vyberiete objekt, obklopí ho modrý rám s malými štvorčekmi v rohoch a po stranách. Kliknutím a potiahnutím týchto štvorčekov môžete jednoducho zmeniť veľkosť objektu a jeho kontajnera. V prípade obrázkov sa mení veľkosť rámčeka aj samotného obrázka. V prípade textu sa veľkosť textu upravuje podľa veľkosti jeho rámčeka, najmä ak je v ponuke Textový editor zapnutá možnosť Automatická veľkosť písma.

Obrázok je vybraný

Ak chcete zmeniť polohu objektu, kliknite a podržte tlačidlo myši a zároveň objekt presuňte na požadované miesto. Keď je objekt na požadovanom mieste, uvoľnite tlačidlo myši.

Nástroje na určovanie pozície

Objekty možno na fotografickom produkte umiestňovať a meniť ich veľkosť aj pomocou nástrojov Pozícia. Prístup k týmto nástrojom získate výberom objektu a otvorením ponuky Pozícia vpravo.
Polia Šírka a Výška umožňujú upraviť rozmery objektu. Ak chcete zachovať pôvodné rozmery objektu, jednoducho kliknite na ikonu visiaceho zámku. Tým sa zabezpečí, že objekt si zachová svoje proporcie bez skreslenia, aj keď sa zmení jeden rozmer.
Ak chcete objekt presne umiestniť, upravte polohy X a Y, aby ste ho presunuli na konkrétne súradnice. Okrem toho pole rotácie umožňuje otočiť vybraný objekt zadaním požadovaného stupňa otočenia.

Nástroje na umiestnenie v stĺpci

Nástroje na zarovnanie

Nástroje Zarovnanie v ponuke Pozícia vám pomôžu zarovnať objekty vertikálne a horizontálne v rámci fotografického produktu. Objekty môžete zarovnať k okrajom alebo na stred s prihliadnutím na rozmery produktu.

Nástroje na zarovnanie v ponuke Pozícia

Ak navrhujete fotoknihu, môžete objekty zarovnať vzhľadom na jednu stranu zapnutím možnosti Jedna strana alebo vzhľadom na obe strany jej vypnutím.
Povolením možnosti Používanie medzier môžete v poli Vzdialenosť určiť vzdialenosť. Táto vzdialenosť sa zohľadní pri zarovnávaní prvkov vo fotografickom produkte. Ak napríklad nastavíte odstup na 3 cm a zarovnáte objekt k pravému okraju, bude umiestnený 3 cm od okraja.

Nástroje vrstiev

Nástroje vrstiev ovládajú poradie, v akom sa objekty ukladajú na seba. Tlačidlo Odoslať na pozadie umiestni vybraný objekt za ostatné predtým umiestnené objekty. To znamená, že ak sa na ňom nachádzajú objekty, vybraný objekt bude viditeľný za nimi. Kliknutím na tlačidlo Odoslať do popredia sa vybraný objekt presunie dopredu, nad všetky ostatné objekty, pričom zakryje všetky prvky predtým umiestnené pod ním.

Nástroje vrstvy v ponuke Pozícia s príkladom

Okrem toho táto ponuka umožňuje nastaviť nepriehľadnosť objektu, ktorá je v predvolenom nastavení nastavená na 100 %. Objekt môžete aj pomenovať.