Veľkosť a umiestnenie obrázkov a objektov

Veľkosť a umiestnenie obrázkov a objektov

Všetky objekty pridané do fotoproduktu, ako sú obrázky, kliparty, text a výplňové polia, možno ľubovoľne meniť veľkosť a pozíciu v rámci fotoproduktu.

Pomocou myši

Keď je objekt vybraný myšou, okolo poľa objektu sa zobrazí modrý rám. Výberom tohto modrého rámčeka a podržaním stlačeného tlačidla myši počas pohybu kurzora sa zmení veľkosť rámčeka a obrázka v ňom. V prípade obrázkov sa zmení rámček aj motív obrázka. V prípade textu sa veľkosť písaného textu mení zmenou veľkosti jeho rámčeka, ak je aktivovaná možnosť Automatická veľkosť písma v ponuke Textový editor.

Ak chcete objekt presunúť, vyberte ho so stlačeným tlačidlom myši, presuňte ho na požadované miesto a uvoľnite tlačidlo myši.

Manuálne otočený a presunutý obrázok

Ak chcete objekt otočiť, najprv ho vyberte V každom rohu objektu sa zobrazí šípka. Kliknutím na jednu z týchto šípok a podržaním stlačeného tlačidla myši môžete posunúť kurzor a otočiť ho.

Nástroje na určovanie polohy

Objekty môžete na fotografickom produkte umiestňovať a meniť ich veľkosť aj pomocou nástrojov v menu Pozícia. Tieto nástroje sú k dispozícii výberom objektu a kliknutím na ponuku Pozícia vpravo.

Najskôr sú k dispozícii polia, ktoré určujú rozmery objektu, konkrétne jeho šírku a výšku. Ak tieto hodnoty zmeníte, veľkosť objektu sa zodpovedajúcim spôsobom zmení. Ak však kliknete na zámok, proporcie objektu zostanú rovnaké, aj keď zmeníte jeden z rozmerov. To znamená, že objekt si zachová svoje pôvodné proporcie a nebude deformovaný.

Vpravo sú políčka zodpovedajúce polohám X a Y objektu. Ich zmenou sa objekt presunie na tieto súradnice. Pod nimi sa nachádza políčko so stupňami rotácie objektu. Vybraný objekt sa otočí podľa stupňov zadaných v tomto poli.

Pozičné nástroje v stĺpci

Nástroje na zarovnanie

Nástroje na zarovnanie v ponuke Pozícia vám pomáhajú umiestniť objekty vertikálne a horizontálne vzhľadom na fotografický produkt. Objekt môžete zarovnať k ľubovoľnému jeho okraju a k stredu podľa rozmerov výrobku.

Nástroje na zarovnanie v ponuke Pozícia

Ak navrhujete fotoknihu, môžete objekty zarovnať vzhľadom na jednu stranu zapnutím možnosti Jedna strana alebo vzhľadom na obe strany jej vypnutím.

Aktiváciou možnosti Používanie medzier sa aktivuje pole Vzdialenosť. Ak do tohto poľa zadáte číslo, nástroje na zarovnávanie zohľadnia túto vzdialenosť pri umiestňovaní prvkov vo fotoprodukte. Ak napríklad pri aktivovanej možnosti Používanie medzier zadáte do poľa Vzdialenosť 4 cm a kliknete na tlačidlo Zarovnanie k pravému okraju, vybraný objekt bude zarovnaný s pravým okrajom, pričom od okraja zostanú 4 cm.

Nástroje vrstiev

Nástroj Vrstva ovládajú poradie ukladania objektov na seba. Keď použijete možnosť Poslať dozadu, vybraný objekt sa umiestni za všetky ostatné už umiestnené objekty. To znamená, že ak sa na ňom nachádzajú objekty, vybraný objekt bude viditeľný za nimi.

Na druhej strane, možnosť Odoslať dopredu umiestni vybraný objekt na vrchol všetkých ostatných objektov a zakryje všetky objekty, ktoré boli predtým pod ním.

Ak chcete vybraný objekt posunúť len o jednu pozíciu dozadu alebo dopredu vzhľadom na ostatné objekty, môžete použiť možnosti Odoslať dozadu alebo Odoslať dopredu. Tieto možnosti však posúvajú objekt vždy len o jednu pozíciu, takže na dosiahnutie požadovaného efektu vrstvenia môže byť potrebné kliknúť na ne viackrát.

Nástroje vrstvenia v ponuke Pozícia s príkladom

Táto ponuka obsahuje aj krytie objektu, ktoré je predvolene nastavené na 100. Objektu je možné zadať aj názov.

Kopírovanie objektov do iného projektu

Obrázky a objekty už umiestnené v jednom projekte je možné skopírovať do iného projektu. Najprv vyberte všetky obrázky a objekty, ktoré chcete skopírovať. Pomocou kombinácie klávesov CTRL + A vyberte všetky prvky na stránke/pracovnej ploche alebo potiahnutím myši vytvorte okolo všetkých objektov štvorec. Po výbere stlačte a podržte klávesovú skratku CTRL + C, aby ste objekty skopírovali, alebo kliknite na tlačidlo Kopírovať v hornej ponuke. Potom otvorte cieľový projekt, do ktorého chcete skopírované objekty vložiť. Stlačením klávesovej skratky CTRL + V ich vložte do požadovanej oblasti alebo použite tlačidlo Vložiť v hornej ponuke.

Ak chcete zachovať pozície vložených objektov, uistite sa, že cieľový projekt má rovnakú veľkosť a formát ako originál. V opačnom prípade možno budete musieť vložené objekty upraviť tak, aby zodpovedali novému formátu.